top of page

זכאות למעסיקים

להלן רשומים התנאים למען השאלת ציוד לעסקים.

משהו לא ברור? אל תהססו להתקשר אלינו ב 04-7704749

אורך זמן ההשאלה
תנאי השאלה לאנשים עם מוגבלות
סוג זכאות
שבועיים
הכנה לראיון עבודה
חצי שנה
הקמת עסק חדש או החמרה בתפקוד או שינוים טכנולוגיים
עצמאי
תשעה חודשים
הכשרה מקצועית שאינה לימודים אקדמאיים
גוף להכשרה מקצועית
חצי שנה
מועסק חדש או בהחמרה בתפקוד או בשינויים טכנולוגיים, ב 33% משרה לפחות. שאינו מקבל מימון התאמות מהביטוח הלאומי
גוף ציבורי – ממשלתי
חצי שנה
מועסק חדש או בהחמרה בתפקוד או בשינויים טכנולוגיים, ב 33% משרה לפחות. שאינו מקבל מימון התאמות מהביטוח הלאומי
גוף פרטי

גוף פרטי

סוג זכאות

מועסק חדש או בהחמרה בתפקוד או בשינויים טכנולוגיים ב 33% משרה לפחות. שאינו מקבל מימון התאמות מהביטוח הלאומי

תנאי השאלה

השאלה לאורך חצי שנה

זמן השאלה

גוף ציבורי – ממשלתי

סוג זכאות

מועסק חדש או בהחמרה בתפקוד או בשינויים טכנולוגיים ב 33% משרה לפחות. שאינו מקבל מימון התאמות מהביטוח הלאומי

תנאי השאלה

השאלה לאורך חצי שנה

זמן השאלה

גוף להכשרה מקצועית

סוג זכאות

הכשרה מקצועית שאינה לימודים אקדמאיים

תנאי השאלה

השאלה לתשעה חודשים

זמן השאלה

עצמאי

סוג זכאות

הקמת עסק חדש או החמרה בתפקוד או שינוים טכנולוגיים.

תנאי השאלה

השאלה לאורך חצי שנה

זמן השאלה

הכנה לראיון עבודה

סוג זכאות

תנאי השאלה

השאלה לאורך שבועיים

זמן השאלה

bottom of page